سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا رحمانی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

آلودگی حاصل از پساب مشکل اصلی استفاده از آبهای نامتعارف در سراسر دنیاست . با توجه به کمبود آب به ویزه مناطق خشک و نیمه خشک یافتن روشهای مناسب و بازیافت آبهای آلوده یک هدف اصلی در نگهداری منابع آب محدود است . برای مثال می توان به بحران آلودگی آب در کشور چین اشاره کرد . در این کشور در اثر افزایش فعالیتهای شهری، کشاورزی و به ویزه صنعتی بحران آلودگی آب در بسیاری نقاط بوجود آمده است . این امر سبب شده که محققان به دنبال راهکارهای موثر و کارآمد بگردند . از جمله مناطق با بحران آلودگی آب در چین شهر تیانجین، دریاچه های چائو و شهر زیان می باشد . در بررسی عناصر سنگین در رودخانه می سی سی پی در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ مشخص شد تغییرات کمی در غلظت عناصر سنگین با تغییرات فصلی وجود دارد . از ۳۶ نمونه جمع آوری شده در مدت تحقیق ، غلظت کادمیم در ۱۱ نمونه از حد ۰/۱ ، غلظت کرومیوم در ۲۰ نمونه از ۳۶ نمونه از حد ۰/۲ و غلظت سرب نمونه ها از حد ۰/۰۶ میکرو گرم در لیتر کمتر بود . همچنین همه نمونه ها دارای غلظتهای قابل اندازه گیری از مس و اورانیوم بودند در تایوان بیش از ۱۰۰۰۰۰ واحد صنعتی وجود دارد که ۲۰ درصد آنها پساب تولید می کنند . این پسابها مورد استفاده کشاورزی قرار می گیرند . همچنین در تایوان بیش از ۴۰ درصد رودخانه ها بطور متوسط تا شدید توسط پسابهای صنعتی آلوده شده اند و دارای استفاده مفید نیستند.
هینزلی در این راستا اظهار می دارد که اگر چه دفع فاضلاب در زمین در حال حاضر از کمترین هزینه برخوردار است ولی اثرات سوء آن می تواند تجمع فلزاتی نظیر کروم، نیکل و کادمیم باشد که این عناصر ابتدا خاک را آلوده خواهند ساخت. برای بهر ه گیری دوباره از آب نیاز است که به کیفیت آن آگاهی داشته و برای کاربرد آن در بخشهای گوناگون روال درستی در نظر گفته شود . در این راستا هدف از انجام این تحقیق بررسی کیفیت پسابهای صنعتی و قابلیت آنها برای استفاده در اراضی کشاورزی است .