سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم جعفری – کارشناسان بخش علوم دامی مرکز تحقیقات جهاد سازندگی استان لرستان
میرحسن بیرانوند –
علیرضا چگنی –
بهروز یاراحمدی –

چکیده:

در این تحقیق از اطلاعات یک گله گوسفند لری که طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ جمع آوری شده بود استفاده گردید . این رکوردها شامل ۱۳۱۵ رکورد وزن تولد، ۱۲۷۲ رکورد وزن شیر گیری و ۱۰۳۴ رکورد وزن یکسالگی گوسفند لری بودند . میانگین و انحراف معیار اوزان تولد شیرگیری و (۴ماهگی) و ۱۲ ماهگی به ترتیب ۰/۳۹۱ ± ۴/۱۷۷ ، ۲/۴۲۵ ± ۲۷/۱۴۶ و ۴/۵۴۲ ± ۴۷/۳۵۱ کیلوگرم بدست آمد . برای گیبرآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اجزای واریانس وکوواریانس از نرم افزار DFRMAL با مدلهای مختلف ( مدل دام ) استفاده شد . وراثت پذیری مستقیم و مادری برای وزن ، تولد ، شیرگیری (۴ماهگی) و ۱۲ ماهگی به ترتیب (۰/۰۹۷ و ۰/۱۰۱) ، (۰/۱۴۶ و ۰/۱۱۴) و (۰/۱۶۰ و ۰/۰۹۰) برآورد شد . همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم وزن تولد با وزن شیر گیری و وزن یکسالگی به ترتیب ۰/۴۵۴ و ۰/۱۱۴ برآوردشد . همبستگی ژنتیکی افزایشی مادری وزن تولد با وزن شیر گیری و وزن یکسالگی به ترتیب ۰/۶۱۳ و ۰/۰۶۳ و بین شیرگیری و وزن یکسالگی ۰/۵۶۲ برآورد شد . همبستگی فنوتیپی و محیطی وزن تولد با وزن شیر گیری و وزن یکسالگی به ترتیب(۰/۳۲۴ و ۰/۲۸۴ ) و (۰/۲۳۰ و ۰/۱۳۱) و بین شیر گیری و وزن یکسالگی(۰/۵۸۲ و ۰/۳۴۹) برآورد گردید.