سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظاهر صفدریان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
حمید رضا انصاری – استاد یار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید هاشمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در این تحقیق از ۱۵۰ رأس بره نر و ماده، ۱۵۰ رأس میش و ۱۸ رأس قوچ گوسفند کبوده فارس در ایستگاه علی آباد کمین مربوط به معاونت اموردام سازمان جهاد کشاورزی فارس نمونه برداری پوست به عمل آمد . پس از بررسی بافت شناسی، خصوصیات فولیکولی پوست شامل تراکم فولیکول اولیه، ثانویه و نسبت فولیکول ثانویه به اولیه ( S/P) تعیین گردید . داده های به دست آمده با استفاده از برنامه های کامپیوتری SAS و SPSS آنالیز شد. تراکم فولیکول اولیه در هر میلی متر مربع از سطح پوست در قوچ، میش و بره به ترتیب ۰/۷± ۳/۲ ، ۱ ± ۳/۵ و ۳/۳ ± ۱۵ به دست آمد . تراکم فولیکول ثانویه نیز در قوچ، میش و بره به ترتیب ۱/۶ ± ۹ ، ۲ ± ۱۰/۸ و ۶/۲ ± ۳۴ شمارش گردید. نسبت S/P در قوچ، میش و بره به ترتیب ۱/۱ ± ۴/۶ ، ۱/۰۲ ± ۳/۷ و ۰/۶ ± ۲/۸ به دست آمد. اختلاف در ویژگی های فولیکولی بین میش و قوچ معنی دار نبود . بین بره های نر و ماده نیز اختلاف معنی دار از نظر این ویژگی ها وجود نداشت . در ۴ م اهگی سن در بره ها تراکم فولیکول اولیه، ثانویه و نسبت S/P به ترتیب ۱/۵ ± ۷ ، ۶ ± ۲۱ و ۰/۷ ± ۳/۵ شمارش گردید. دلیل کاهش درتراکم فولیکولی در سن ۴ ماهگی افزایش سطح بدن دام و ثابت ماندن تعداد فولیکول روی پوست می باشد . خصوصیات پوست دارای هم بستگی بالایی با یک دیگر بودند . بین این خصوصیات و نمره پوست هم بستگی مثبت، معنی دار و بالا برآورد گردید (۰/۸۶-۰/۷۴) بین نسبت S/P در تولد و ۴ ماهگی ضریب هم بستگی ۰/۴۲ و بین تراکم فولیکول اولیه و ثانویه در تولد و ۴ ماهگی سن این ضریب ۰/۹۱ به دست آمد . بین ویژگی های فولیکولی و درجه پوست در تولد هم بستگی معنی داری وجود نداشت، در ۴ ماهگی سن این هم بستگی متوسط و معنی دار بود . با توجه به اینکه تراکم فولیکول های ثانویه در بره ها در هنگام تولد بالا بود ولی بین این ویژگی و در جه پوستهمبستگی معنی داری وجود نداشت بنابر این انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ساختار فولیکول های ثانویه (انحنای فولیکول، عمق فولیکول و حجم فولیکول ) در دوره آخر جنینی و هنگام تولد در گوسفند قره گل نیاز می باشد . با توجه به هم بستگی های به دست آمده و روش فعلی ارزیابی در پوست بره و اهمیت حفظ این صفت در گوسفند کبوده بهتراست به جای ارزیابی برای همه ویژگی های پوست برای یکی از این ویژگی ها که قابلیت کمی شدن را دارا می باشد اندازه گیری صورت گرفته و براساس آن انتخاب انجام گیرد.