سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلام علی اکبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، مجتمع آموزش آلی ابوریحان، دانشگاه تهران،
سید احمد سادات نوری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، مجتمع آموزش آلی ابوریحان، دانشگاه تهران
امیر حسن امیدی تبریزی – کارشناس بخش تحقیقات دانه های روغنی
کیوان حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، مجتمع آموزش آلی ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران‐ایران

چکیده:

به منظور برر سی خصوصیات زراعی و فیزیولو ژیکی و مقایسه عملکرد و اجزا عمل کرد ارقام مختلف گلرنگ زمستانه و یافتن ارقام و لاین های پر محصول ، پر روغن و سازگار گلرنگ در شرایط آب و هوایی کرج ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و ٧ تیمار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد . تیمار های این آزمایش (V1 تا V7) به ترتیب با نامهای L. R. V. 51. 51,L. R. K. 54,L. R. K. 280,L. R. K. 49,L. R. K. 239,L. R. K. 270,L. ، R. K. 271 بودند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که بین ارقام مختلف گلرنگ از نظر عمل کرد دانه ، عملک رد روغن ، درصد روغن ، عملکرد بیولو ژیک، شاخص برداشت ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه های فرعی، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص های رشد ،(RGR ،CGR) ماده خشک اندام های هوایی و طول مراحل فنولو ژیکی، اختلاف معنی داری در سطح احتمال ١ % وجود داشت. خصوصیاتی مانند عمل کرد روغن ، تعداد طبق در بوته ، وزن هزاردانه، تعداد شاخه فرعی ، ارتفاع بوته ، عملک رد بیولو ژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه از خود نشان دادند. از طرفی همبستگی منفی معنی داری بین تعداد طبق در بوته با صفاتی مانند درصد روغن ، عملکرد روغن و تعداد دانه در طبق وجود داشت. بین وزن هزار دانه با تعداد دانه در طبق همبستگی منفی معنی داری وجود داشت . با توجه به این که بالا بودن میزان محصول ، روغن، زودرسی و ارتفاع ساقه نشان دهنده شاخص مطلوبی برای انتخاب ارقام است، در بین ارقام مختلف، رقم (L. R. V. 51. 51)V7 با داشتن خصوصیات و صفات مطلوب فوق ، رقم مناسبی برای کشت در منطقه کرج می تواند باشد.