سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قاسم – محقق و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی,
مجید امینی دهقی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد,
جعفر مسعود سینکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
نبی اله نعمتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

طرح آماری این پژوهش کرت های خرد شده بر پایه RCBD با ۱۲ تیمار [(فاکتور A در سه سطح ، رقم ورامین ، رقم سیندوز ، رقم ۳۱۲-۸۱۸) و (فاکتور B در ٤ سطح تاریخ های کاشت ۱/۲۵، ۲/۱۰، ۲/۲۵، ۳/۱۰) ] در چهار تکرار می باشد. صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عبارتند از : شاخص سطح برگ در اوج دوره گلدهی ، شاخص سطح برگ در اوج دوره غوزه دهی ، طول الیاف (UHML)، طول الیاف (ML)، درصد یکنواختی طول الیاف ، استحکام الیاف ، درصد کشش الیاف، درصد کیل. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که شاخص سطح برگ در اوچ دوره گلدهی در بین تاریخ های کاشت در سطح ١% دارای اختلاف معنی دار است، شاخص سطح برگ در اوج دورهغوزه دهی اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد ، در تاریخ کاشت ٢٥ فروردین رقم ۳۱۲-۸۱۸ دارای بالاترین درصد مقاومت الیاف و بیشترین طول الیاف UHML می باشد همینطور این رقم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت دارای بیشترین طول الیاف ML بود و رقم ورامین در تاریخ کاشت ١٠ اردیبهشت دارای بالاترین درصد یکنواختی می باشد اماهیچ گونه تفاوت محسوسی از لحاظ آماری بین ارقام در تاریخ های کاشت مختلف از نظر ظرافت الیاف ، درصد کشش الیاف و درصد کیل وجود ندارد.