سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی نجفی قیری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیدعلی ابطحی – استاد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

برای پی بردن به خصوصیات خاک و تعیین استعداد آنه ا باید دقت زیادی به خرج داد تا بدون اینکه به حاصلخیزی خاک و همچنین به سالم مانـدن آن لطمه ای وارد گردد، بتوان به طور معقـول از آن بهـر ه بـرداری نمـود . از طرف دیگر با به کارگیری اطلاعات مربوط بـه مطالعـات خـاک و اراضـی می توان علاوه بر اینکه ب سته به استعداد آنها، تولید محصولات را در واحد سطح افزایش داد، سطح زیر کشت و بهره وری از خـاک و اراضـی را نیـز بالا برد و در طرح های عمده و جامع برنامه ریزی های مختلف از آنها بهره گرفت . که یکی از موارد لازم بـرای ایـن کـار ، اسـتفاده از اسـتانداردها و راهنماهای موجود ب رای شناسـایی خـاک و تعیـین خصوصـیات مختلـف پروفیل خاک می باشد که در ارزیابی خاک ها مـورد توجـه قـرار گرفتـه و می توان از آن در توزیع جغرافیایی خاک ها، تهیه نقشه های خاک و تفسیر مشخصات مورفولوژیکی و خصوصیات خاک های مختلـف اسـتفاده کـرد (.۱) با توجه به مطالب فـوق، مطالعـا ت خاکشناسـی منطقـه مبـارک آبـاد قیروکارزین به عنوان موضوع این تحقیق انتخاب شد و چگونگی تشـکیل و تکامل، خواص فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خـاک هـای ایـن منطقـه مورد مطالعه قرار گرفت . خاک های منطقه شدیدا آهکی، با رژیم رطـوبتی یوستیک و رژیم حرارتی هیپرترمیک می باشد . فیزیـ وگرافی ایـن منطقـه، مخروط افکنه، دشت دامنه ای، دشت آبرفتی و تراس رودخانه ای می باشـد . به طور کلی اهداف این پژوهش ، بررسی مشخصات فیزیکی، شـیمیایی و کانی شناسی خاک ها و همچنین بررسی عوامل موثر در تشکیل و تکامـل و طبقه بندی خاک های منطقه می باشند .