سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – استادیار دانشکده بهداشت همدان
محمد بینواپور – کارشناس بهداشت محیط
عباس میرزایی – کارشناس بهداشت محیط
حسینعلی نوروزی – کارشناس بهداشت محیط شهرستان بهار

چکیده:

یکی از مشکلات عمده دفن زباله، آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی بواسطه نشت و نفوذ شیرابه می باشد. بر این اساس جهت کنترل آلودگی ناشی از شیرابه زباله درمکانهای فدن آگاهی از کمیت و کیفیت شیرابه های تولیدی امری ضروری است. این قبیل بررسی ها و مطالعات در کشورهای توسعه یافته در شمار اقدامات جاری مکانهای دفن می باشد. اما متاسفانه در کشور ما بجز چند نمونه مطالعه موردی در این زمینه کار عمده ای صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی شیرابه زباله محل دفن زباله شهر همدان می باشد. مواد و روشها: این تحقیق بر روی شیرابه تولیدی در محل دفن زباله شهر همدان در مدت هفت ماه انجام شد. نمونه های شیرابه برداشت شده در سه فصل پائیز، زمستان ۸۲ و بهار ۸۳ در اسرع وقت به آزمایشگاه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان منتقل شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق پارامترهای PH, COD, BOD، ازت، فسفر، جامدات آلی و غیر آبی و باکتریایی بر اساس روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت و با نتایج ایران، انگلستان و آلمان مقایسه گردید. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که شیرابه زباله در محل دفن زباله همدان از COD و BOD بالایی برخوردار بود BOD=7000-11000 mg/lit) و COD=12000-41000 mg/lit) میزان فسفر در حدود P=35/7 mg/lit و دامنه نیترات در حدود NO3=100-mg/lit بدست آمد. بر اساس آزمایشات فیزیکی انجام شده میزان TS=30000-45000 mg/lit و pH=6-7/5 تعیین گردید. نتایج آزمایشات میکروبی نشان داد که میزان کلی فرم کل در نمونه ها در دامنه( ۳/۳X 10(3 تا MPN/1000 mL 3/6X 10(3 می باشد. بحث و نتیجه گیری: این نتایج مشخص نمود که شیرابه زباله مورد آزمایش دارای آلودگی بالایی می باشد و باید به طریقه مناسب کنترل گردد. با توجه به بازدیدهای محلی انجام شده مخص گردید که در حال حاضر دفن غیر اصولی عمده ترین عامل تولید شیرابه در این محل می باشد. بر این اساس پیشنهاد می گردد که با انتخاب روش دفن اصولی، لایه بندی، پوشش دهی و شیب بندی مطلوب در عملیات دفن زباله تولید شیرابه را در این مکان به حداقل رساند.