سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا راهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی , دانشکده کشاورزی , دانشگاه شهید چمران
احمد لندی – استادیارگروه خاکشناسی , دانشکده کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خاک نتیجه مجموعه واکنش های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی است که از تأثیرعوامل خاکساز از قبیل اقلیم، مواد مادری، پستی و بلندی ، موجودات زنده و زمان بوجود می آید . با تهیة شناسنامة خاک برای هر منطقه می توان کلیة خصوصیات خاک ها را از نظر کشاورزی بررسی کرد و راه های برطرف کردن کمبود ها را در هر منطقه بر اساس نوع خاک غالب آنجا با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد . علاوه بر این می توان راهکارهای مؤثر در جهت رفع کمبودها و افزایش بهره وری از خاک را به کشاورزان منطقه پیشنهاد کرد [.۲] به طور کلی اهداف این پژوهش عبارتند از : تعیین عوامل مهم در تشکیل و تکامل خاکهای منطقه , بررسی مشخصات فیزیکو شیمیایی وکانی شناسی و طبقه بندی خاکهای منطقه بر اساس سیستم آمریکایی