سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خانی چایکندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

با توجه به اینکه ۸۵ درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و فراخشک تشکیل می دهد. استفاده ازسیلابها در جهت تغذیه سفره های زیرزمینی و بهبود بافت خاک بسیار سودمند خواهد بود. بدین منظور پژوهشی در اراضی به مساحت ۳۲۹۶ هکتار در شمال دریاچه ارومیه انجام گرفت که هدف از آن بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاکهای منطقه اجرای طرح به منظور پخش سیلاب بوده است. پس از بررسی خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز ،اقدام به شناسائی و تعیین اراضی مستعد پخش سیلاب با بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی پروفیلهای خاک که با فاصله تقریبی ۷۵۰ متر از همدیگر تعیین و حفر شد. و سپس اقدام به نمونه برداری از افقهای مختلف پروفیلها گردید مشخصات صحرائی در کارت تشریح پروفیل خاک درج گردید و نمونه های خاک جهت انجامآزمایشات فیزیکوشیمیائی به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال گردید. پس از بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاکهای اراضی پخش سیلاب ، اندازه گیری نفوذ پذیری سطحی خاک بوسیله دوبل رینگ در سریهای مختلف خاک اندازه گیری شد و اراضی مستعد پخش سیلاب شناسائی گردید