سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان علمدار – کارشناس آزمایشگاه آب شناسی ، واحد بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی دانشگاه
علی خالویی – متخصص پزشکی اجتماعی ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ابوالفضل مرادی – مهندس بهداشت محیط ، واحد بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پز
حمیدرضا گلزاری – دانش یار قارچ شناسی ، گروه قارچ شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

استخر شنایکی از اماکن عمومی و پر طرف دار مراکز ورزشی است که در تمامی فصول سال به خصوص تابستان مراجعین زیادی دارد . عدم توجه به رعایت نکات بهداشت محیط وبهداشت فردی در استخرهای شنا می تواند بیماری های قارچی،انگلی و باکتریایی باشد. روش بررسی : مطالعه حاضر به روش توصیفی برروی پنج استخر سر پوشیده فعال شهر کرمان انجام شده است که مجموعا تعداد ۲۷۰ نمونه به طور تصادفی از قسمت های مختلف استخر (عمیق وکم عمق ) و طی دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در فصول مختلف در مدتیک سال برداشته شد واز نظرآلودگی قارچی، انگلی و باکتریایی و بعضی پارامتر ها از قبیل میزان دما، کلر آزاد باقی مانده ، کدورت و PH براساس روش های توصیه شده واستاندارد مورد بررسی و آنالیز قراررفتند.بررسی ها نشان داد که میانگین میزان کلر باقی مانده برابر ۲/۵۳±۱/۵۵ppm میانگین pH برابر ۷/۸±۰٫۳۱ بود که در حد استاندارد می باشند. میانگین درجه حرارت ۳۱/۷۴±۱/۲۱ درجه سانتی گراد که بالاتر از حد استاندارد بود. میانگین کدورت ۱/۲۱± ۱/۶۵NTU بود که ۹۶/۳% نمونه ها در حد مطلوب (کمتر از ۵NTU) بود. ۸/۸% از نمونه ها دارایآلودگی باکتریایی بود. ۲۳/۷% از نمونه ها دارای آلودگی قارچی غیر درماتوفیتوز و از نوع ساپروفیت بودند. آلودگی انگلی مشاهده نشد. نتایج نشان میدهد که بیشترین آلودگی باکتریایی و قارچی ساپروفیت در فصل تابستان بوده که با افزایش میزان مراجعه مطابقت داشته است و از نظر میانگین میزان کلر باقی مانده PH و کدورت نیز با استا ندارد مطابقت داشته اند هرچند میانگین درجه حرارت از حد نرمال بیشتر است که نیاز به توجه وکنترل دارد . نکته قابل توجه این که وجود قارچ های ساپروفیت دراستخر های شنا می تواند به طور بالقوه زنگ خطری برای ایجاد آلرژی و عفونت در افراد استفاده کننده از استخر به ویژ ه در فصل تابستان باشد