سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هرمزد نقوی – ا ستادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

پسته یکی از محصولات باغبانی موفق در شر ایط خشک در استان کر مان، خصوصا شهرستان رفسنجان به حس اب می آید. طبعا نوع خاک در منطقه بر روی رشد و عملکرد پسته تاثیر می گذارد، از آنجا که تاکنون مطالعات ناچیزی در زمینه خصوصیات خاک و انواع خاک در اراضی غالبی که پسته کار ی در آن انجام شده است، صورت گرفته است.هدف از این پژوهش شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و همچنین طبیقه بندی خاک های منطقه پسته کاری دشت انار می باشد. برای این منظور ابتدا دشت انار در ۷۵ کیلومتری شمال غرب رفسنجان جهت مطالعه انتخاب، سپس مطالعات اولیه و عمومی ، جمع آوری اطلاعات و نقشه ها، عکس های هوایی و ماهواره ای و مطالعات کارتوگرافی صورت گرفت . آنگاه در بخش مطالعات صحرایی ۹ پروفیل حفر گردید که آنها در مسیر ترانسکت کوه به دشت قرار دارند. پروفیل های مربوطه تشریح و سپس از افق های مشخصه نمونه برداری و نمونه های ب ه آزمایشگاه جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی ، کاتیون ها و آنیون های غالبSARعصاره اشباع، آهک، گچ، بافت، شن و سنگریزه، ارسال گردید . نتایج نشان داد در ردیف توپوگرافی مورد مطالعه ، افق مشخصه جیپسیک در خاکهای حای سنگریزه و خاک های بافت سبک و نیز درون پلایا مشاه ده و افق مشخصه سالیک در خاک های موجود در پلایا تشکلیل شده است. در قسمت پدیمنت خاک ها در تحت گروهLeptic Haplogypsidsو در قسمت دشت در تحت گروهTypicTorrifluventsو در قسمت پلایا در تحت گروه و در قسمت پلایا در تحت گروهGypsic Haplosalids طبقه بندی می شوند. همچنین نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در طول ترانسکت نشان داد میزان آهک، رس، سیلت، هدایت الکتریکی وSAR عصاره اشباع در طول ترانسکت از سمت کوه به دشت افزایش و میزان گچ، شن و سنگریزه در طول ترانسکت در جهت ذکر شده کاهش می یابد.