سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوراله طغرلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ازاده مهدی پور – کارشناسان علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهنوش علیزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

ورود سیلاب محتوی مواد معلق و ته نشینی این مواد در شبک ههای پخش سیلاب موجب بروز تغییراتی در بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می شود. در این تحقیق ضمن انداز هگیری برخی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک در طول دوره زمانی مشخص روند این تغییرات مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان نمونه بررسی تغییرات عمق خاک ناشی از ته نشست رسوب و نقش آن در نگهداشت رطوبت خاک از جمله این موارد می باشد. در شبکه های پخش سیلاب برای رشد و پرورش گیاهان، خاکهایی مناسب می باشند که هم توان بالایی در نگهداری آب داشته و هم به اندازه کافی عمیق بوده و مانع رشد و بهره برداری گیاهان نگردند. به نظر می رسد رسوبات نهشته شده در شبکه های پخش سیلاب به دلیل دارا بودن دانه بندی مناسب، از قابلیت نگهداری آب قابل استفاده خوبی برخوردار باشند. با ثبت تغییرات عمق خاک ناشی از ته نشست رسوب و انداز هگیری رطوبت خاک، نقش افزایش عمق رسوب در نگهداشت رطوبت خاک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا با نمون هبرداری از نقاط مختلف عرصه پخش سیلاب و آنالیز آنها، روند تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول دوره رسوبگذاری بررسی می شود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل نتایج و مقایسه اثرات پخش سیلاب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک در هر یک از نوارهای عرصه پخش نسبت به شاهد و نیز بین نوارهای مختلف از آزمون آماری ناپارامتری و در صورت وجود شرایط لازم از آزمون آماری Tاستفاده می شود.منطقه اجرای طرح عرصه پخش سیلاب آب باریک بم می باشد.