سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
اعظم علی عوضی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه هرمزگان
زهره مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه یزد
کبری مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه سمنان

چکیده:
با بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می توان به روش های بهتر مدیریتی خاک پی برد. بدون شک با مدیریت خاک می توان کشاورزی بهتر و پایدارتری داشت. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بخشی از منطقه جازموریان می باشد. در این مطالعه تعداد چهار پروفیل در واحدهای فیزیوگرافی حفر گردید و در هر پروفیل بسته به اینکه چند افق وجود دارد نمونه خاک از هر افق برداشت گردید. بعد از اینکه نمونه ها آماده-سازی گردیدند، آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی انجام گردید و در نهایت خاک ها توسط سیستم رده بندی آمریکایی رده بندی گردیدند. نتایج آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی حاکی از تجمع آهک و گچ در پروفیل های واقع در قسمت بالا دست منطقه که دارای بافت سبک است می باشد. همچنین در پایین دست منطقه و در واحد پلایا میزان رس افزایش یافته و بافت خاک سنگین می شود. در پروفیل شماره سه به دلیل بالا بودن میزان رس و نسبت جذب سدیم، سختی این خاک بیشتر و حفر آن به سختی انجام می گردد