سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا مولائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
حسین غفاری خلیق – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐ بخش تحقیقات سیب زمینی پیاز و حبوبات آبی

چکیده:

هدف از این تحقیق انتخاب لاین ها و ارقامی از لوبیا سفید بود که از نظر عمل کرد دانه و برخی خصوصیات نظیر بازارپسندی (رنگ و اندازه بذر ) در منطقه لردگان برتر باشند . ١٢ ژنوتیپ (لاین و رقم ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال های ۸۳-۱۳۸۲ کشت شدند و از نظر صفات عمل کرد دانه ، اجزای عملکرد دانه، تیپ بوته ، روز از کاشت تا گلدهی و روز از کاشت تا رسیدگی (به هنگام برداشت ) بررسی شدند و بهترین آن ها در مقایسه با شاهدها (لوبیا سفید رقم دان شکده و لاین ١١٨٠٥ ) گزینش شدند . تفاوت بین تیمارها، از نظر عمل کرد دانه و اجزای آن معنی دار بود . نتایج مقایسه میانگین تیمارها در مجموع دو سال آزمایش نشان داد، دو لاین Kara casehiro و Goynok 98 به ترتیب با متوسط عملکرد دانه ٤٢٨٢ و ۳۴۳۵ کیلوگرم در هکتار مطلوب می باشند. لاین Goynok 98 از بازار پسندی بسیا ر خوبی برخوردار بود . به علاوه دو لاین مذ کور در سال ١٣٨٤ در طرح تحقیقی ترویجی (در شرایط مزرعه ک شاورز) با لوبیا سفید توده محلی لردگان مقایسه گردید و مشخص شد جهت کاشت در این منطقه مناسب می باشند. این لاین ها در آینده با بررسی های بیشتر ، به عنوان ارقام اصلاح شده به منظور معرفی پیشنهاد خواهند شد.