سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدار

چکیده:

بیشترین میزان فرسایش و تولید رسوب حوزه آبخیز تلخه رود مربوط به سازندهای مارنی آن می باشد در پژوهش حاضر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مارن های حساس به فرسایش با اشکال مختلف فرسایش شیاری، خندقی، توده ای و هزاردره ای بررسی شده است. با بررسی صحرایی چهار واحد سنگ شناسی متمایز در پهنه های مارنی حوزه آبخیز تلخه رود شناسایی شد از چهارواحد سنگی ذکر شده واحد سنگی M2 mg به عنوان حساس ترین واحد به فرسایش انتخاب گردید و از بخشهای مارنی این واحد در اشکال مختلف فرسایش نمونه گیری شد.