سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین شمس – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، یزد ، مرکز تحقیقات الکتروسرام دانشگاه صنع
سیدمحمدعلی صالحی – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، یزد
اردشیر حسین پور – مرکز تحقیقات الکتروسرام دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق فریت باریم آلائیده BaFe12-x (Mg0/5Ti0/5)xo19(X=0 تا X=3)به روش واکنش حالت جامد تهیـه شـد . سـاختار بلـوری و تغییـراتخواص الکترومغناطیسی این ترکیب با استفاده از XRD آنالیز کننده منحنی پسماند و دستگاه تحلیل برداری شبکه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهـد کـه بـا افزایش آلائیدگی در فریت باریم توسط Ti+4 , Mg+2 و نیروی وادارنده و میدان ناهمسانگردی بلور به طور قابل توجهی کاهش می یابند و فرکانس تشدید از ۴۸ GHz به ۱۵ می رسد . برای نمونه در محدوده فرکانسی تا ۱۷ مقدار جذب انرژی امواج الکترومغناطیـسی بـیش از ۲۰ مـی باشـد . کـاهش فرکانس تشدید و جذب قابل توجه ، سبب می شود تا از ماده مذکور بعنوان جاذب برای باندهای فرکانسی مختلفی که امکان ارسال امواج مـزاحم توسـط رادارهـا وجـود دارد، استفاده نمود .