سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز عارف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
علیرضا ولد آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
احمد اکبری نیا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
جهانفر دانشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

با توجه به نقش روغن دانه کرچک در صنایع مختلف و همچنین اهمیت نیتروژن در تغذیه گیاهی و اثر آن بر تولید دانه و روغن کرچک ، آزمایشی به منظور بر رسی اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته در واحد سطح بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۵ انجام شد ، بطوریکه در کرت های اصلی نیتروژن با چهار سطح (صفر ، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار ) و در کرت های فرعی تراکم بوته با سه سطح (۲/۵، ۴ و ۵/۵ بوته در متر مربع بوته) در چهار تکرار قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد روغن دانه با کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. نیتروژن تاثیری روی تعداد گره و قطر ساقه نداشت. با افزایش تراکم گیاه ارتفاع بوته، تعداد گره وعملکرد دانه روند افزایشی نشان داد. درحالی که قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه کاهش نشان داد . بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن بترتیب ۳۴۱۹ و ۱۶۹۱ کیلوگرم د رهکتار با کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۵/۵ بوته در متر مربع در مقایسه با سایرسطوح کاربرد نیتروژن و تراکم بوته به دست آمد.