سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صیاد مؤمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن پرسا – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین پورامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی، تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا در آمد. در این تحقیق، ۷۰ ژنوتیپ نخود تیپ دسی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در پنجم ۲ متر و فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر، در یک تا چهار خط کاشت، بدون تکرار کشت و مورد ارزیابی قرار / اردیبهشت ماه، در کرتهایی به طول حداکثر ۵ گرفتند. صفات مختلف اندازه گیری شده در مورد هر یک از نمونههای کشت شده بر اساس دسکریپتور نخود عبارت بودند از: ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح خاک، تعداد شاخه های فرعی ثانویه و میزان عملکرد دانه. در میان ژنوتیپهای مورد بررسی، تنوع قابل توجهی از نظر گستره ارتفاع بوته وجود داشت به طوری که تفاوت حداقل و حداکثر ارتفاع بوته مشاهده شده حدود ۵۳ سانتیمتر بود. ژنوتیپ MCC708 با ارتفاع ۶۳ سانتیمتر بیشترین طول ارتفاع بوته را دارا بود. ارتفاع اولین غلاف از سطح خاک در ۱۳ درصد از ژنوتیپها، بیشتر از ۱۵ سانتیمتر بود