سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید ریاضی پور – کارشناس ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد دانشکدة مهندسی دانشگاه
محمد حسین پایدار – استادیار عضو هیأت علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مو
عباسعلی نظربلند – استادیار عضو هیأت علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مو

چکیده:

در چند سال اخیر تمایل به کاربرد فوم های فلزی بخصوص فوم های ساخته شده از آلومینیوم یا آلیاژهای آن به شدت رو به افزایش است . یکی از تکنیک هایی که برای ساخت چنین فوم هایی موردوجه قرار گرفته، فرآیند تولید فوم با استفاده از مواد اولیة پودری می باشد . از جمله مزایای این روش امکان تولید قـطعه با شکل نهایـی (net shape) بـوده و چنین سـازه هایی دارای قابلیـتالایـی در جـذب انـرژی می باشند . شاخص ترین کاربرداین دسته از مواد مهندسی سازه های جاذب انرژی در اتومبیل ها و جلوگیری از انتق ال شدت آن به سرنشینان خودرو می باشد . در این تحقیق ابتدا فوم آلومینیوم با چگالی های مختلف به روش پودری ساخته شد . سپس با استفاده از نمونه های استوانه ای شکل پوسته دار با طول ۵۲ و قطر ۵۱ میلی متر تست فشار بر آنها انجام شد .نتایج آزمایش ها نشان داد که هرچه چگالی فوم افزایش یابد، رفتار آنها تحت فشار به مواد توده ای (bulk) نزدیکتر خواهد بود . همچنین مقدار انرژی جذب شده به ازای واحد حجم، که با محاسبة سطح زیر منحنی تنش ـ کرنش بدست آمد، با ازدیاد چگالی افزایش می یابد . در پایان مشخص شد که اگر چه با ازدیاد چگالی مقدار انرژی جذب شده به ازای واحد حجم فوم افزایش می یابد، اما این امر معیار مناسبی برای طراحی های مربوط به جذب انرژی نبوده و آنچه که در نهایت تعیین کنندة یک انتخاب مطلوب برای مقاصد جذب انرژی خواهد بود، رفتار فوم ها ( نحوة تغییرات کرنش بر حسب تنش ) تحت فشار است . در واقع شرایط مطلوب آن است که سازة مربوطه ( فوم ) در محدودة وسیعی از کرنش، سطح تنشی ثابت و پایینی از خود نشان دهد . در این تحقیق این وضعیت برای فوم هایی با چگالی کمتر از g/cm 3 ۱ مشاهده شد .