سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم مقیسه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی زین الدینی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد حیدری – رئیس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

علی رغم گسترش نسبتاً زیاد خاک های گچی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، اطلاعات موجود در زمینه تشکیل این گونه خاکها و مکانیسم تشکیل اشکال مختلف گچ نسبتاً محدود است . در این گونه خاک ها علاوه بر گچ غالباً املاح محلول تر دیگر نیز به مقادیر متفاوت دیده می شود . این کانی ها میتوانند موروثی و یا در اثر فرایندهای خاکسازی تشکیل شده باشند . حلالیت نسبتاً پایین تا زیاد این کانی ها و اثرات مخرب ناشی از توزیع و تبــــلور مجدد آنــها از فرایندهایی است که خصوصیات کشاورزی و مهندسی این خاک ها را تحت تأثیر قرار میدهد . در بررسیهای میکرومورفولوژیکی این املاح، تنوع گسترده ای از شکل بلور، اندازه و نحوه آرایش آنها مشاهده می گردد . محمودی (۱۳۶۴) در مطالعات میکرومورفولوژی خاک های کرج ۴ نوع عارضه گچی به نام های جیبسان، کریستالاریا، بلورهای اینترکالاری گچ و ذرات درشت و معمولاً آن هدرال گچ را شناسایی و منشأ پدوژنیکی یا ژئوژنیکی آنها را مورد بررسی قرار داده است . خادمی و مرموت (۲۰۰۳) نیز در مطالعات خاک های گچی اصفهان به اشکال منفرد، فیبری، عدسی شکل، گرانولار و بلورهای در هم گچ توجیه شده در زمینه خاک یا درون حفرات کانالی شکل و پلانار اشاره
نموده اند . باک و همکاران (۲۰۰۲) نیز ضمن بررسی ویژگی های تجمعات سفید و کوچک گچ(Snowball) با میکروسکوپ پلاریزان و SEM در جنوب نیومکزیکو، اشکال متفاوتی از جمله فرم عدسی شکل، شش گوشه، منشوری، گرانولار و رشتهای شکل را مشاهده نموده بدین سبب هدف این تحقیق بررسی فرم های مختلف گچ و نمک های محلول تر دیگر با روش های میکروسکوپی و
اُلترامیکروسکوپی به منظور دست یابی به شرایط تشکیل اینگونه ترکیبات می باشد .