سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدجواد یوسفی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد
هانیه پورجواد – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
از مشکلات اصلی در مناطق خشک کمبود منابع آبی می باشد. حوزه آبخیز گوجگی در شمال مشهد، در محدوده تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی و در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری مشهد قرار دارد. در این پژوهش توسط بازدیدهای میدانی و صحرایی،استفاده از فرمول های مختلف هر پارامتر و ترسیم نقشه ها در سیستم GIS ،به تعیین برخی پارامترهای مهم هیدرولوژیکی و بررسی منابع آبی این حوزه پرداخته شده است از جمله:برآورد ارتفاع رواناب توسط روش ها:کوتاین،لانگبین،ICARودپارتمان آبیاری هندوستان،تعیین زمان تمرکزبه روش ها:جیاندوتی،کرپیچ،کالیفرنیا، بررسی سیل خیزی توسط رابطه ضریب نگهداشت سطحی(s)، برآورد سیلاب از ۳ روش استدلالی،هورتن و فولر، تعیین تراکم آبراهه های سطحی وبررسی کیفیت آب های سطحی توسط برداشت ۵ نمونه در طول آبراهه. در نهایت نتیجه شد به دلیل قرارگرفتن روستا درمسیر آبراهه اصلی،ضریب نگهداشت سطحی کم،کیفیت نامناسب آب منطقه و… حوزه گوجگی دارای منابع آبی حدود و نامناسب بوده و احتمال وقوع سیل های مخرب وجود دارد که می توان با روش های بیولوژیکی برای تثبیت خاک،بذرکاری،درختکاری و…سیلاب را مهار کرد.