سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادرقلی ابراهیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی و دانشجوی
سیدمحمود کاشفی پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسیعلوم آب دانشگاه شهید چمران
کیومرث ابراهیمی – عضو هیئت علمی مجتمع ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

امروزهطراحی واجرای بناهای بتمی، سنگی، خاکی یکی از راههای مناسب برای بهره برداری، انحراف و استحصال آب رودخانه ها میباشد. رفتارهای متفاوت این سازه ها در مقابل جریان آب، اجزا خود و محیط پیرامون ازنکات مهمی است که در طراحی بناهای آبی با ساختن مدل فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد. سرریزهای توریسنگی پلکانی متشکل از مصالح توری فولادی نرم گالوانیزه وسنگ یکی از انواع سرریزهای پلکانی با مکارآئی مناسب می باشد این مقاله که قسمتی ازنتایج یک طرح تحقیقاتی است، به بررسی تعدادی متغیر هیدرولیکی جریان آب برروی نه مدل سرریزتوریسنگی پلکانی که بر اساس سه عدد پایه ثابت و سه شیب عمومی نمای پایین دست شامل ۲:۱،۱:۱ و۳:۱(عمودی:افقی) ساخته شده اند در شرایط نفوذپذیری و نفوذناپذیری مدل می پردازد. با عبور دبی های ۸۰،۶۰،۴۰،۲۰ و ۱۰۰ لیتر در ثانیه مدل مورد آزمایش قرار گرفت و پارامترهای هیدرولیکی جریان اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش بده جریان، در صداقت انرژی بر روی مدل کاهش می یابد. بطوریکه در مدل نفوذپذیر با شیب ۳:۱ و دبی حداکثر کمترین درصد افت افت انرژی ودر مدل نفوذناپذیر با شیب۳:۱ و دبی حداقل بیشترین درصد افت انرژی ایجاد می شود از طرفیبا کم شدن شیب نمای پایین دست اتلاف انرژی جریان بیشتر شده و عدم عبور جریان از داخل بدنه مدل باعث اتلاف انرژی بیشتر میگردد در تمامی مدلها افزایش عدد پله(آبشاره) باعث کاهش استهلاک انرژی می شود.