سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریحانه پیمان – دانشجوی کارشناسی عمران عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

تغییرات هیدرولوژیک طبیعت به تدریج موجب تغییر موقعیت و مورفولوژی رودخان هها م یشود.تمایل رودخانه ها به تغییرات مورفولوژی در طی زمانی، حدود یک قرن به خوبی قابل درک و اثبات م یباشد.از این لحاظ رودخانه از نظر ژئومورفیک (Geomorphic)بی تردید پدید های دینامیک است.به طور خلاصه، شواهد مورفولوژیک، زمین شناسی و حتی باستان شناسی حاکی بر آن است که بیشتر رودخانه ها در معرض تغییرات مستمر که بخشی از تحول مورفولوژیک آنها است، قرار دارند؛ به همین دلیل رودخانه های بدون تغییر و یا پایدار در طبیعت بسیار نادرند.تحقیقات به عمل آمده نشان م یدهد که پدیدة ژئومورفولوژی با تغییرات ژئوتکنیکی و فرآیندهای هیدرولیکی در ارتباطی تنگاتنگ قراردارد. در این مقاله نیز سعی بر آن شده که به منظور دستیابی به را ه حل های اجرایی مناسب، به معرفی و نحوة تغییرات این پدیدة طبیعی پرداخته و باری دیگر تأکیدی بر اهمیت مطالعاتی پیگیر بر خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه گردد