سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمود فاطمی عقدا – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
محمد حسین توفیق ریحانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم
وحید فرج پور – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم
سجاد کاظم شیرودی – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

درمقاله حاضربه بررسی خواص مهندسی سنگدانه های منابع قرضه محدوده پروژه سد سبلان واقع دراطراف رودخانه قره سو دراستان اردبیل پرداخته شده و سعی شده است تا ارتباطی بین مقاومت فشاری تک محوری بتن باارزش ماسه ای وزن مخصوص و اسلامپ مصالح بتن تعیین گردد دراین راستا تعداد ۵۰ نمونه سنگدانه ای با دانه بندی متنوع به دقت جمع اوری و تحت ازمایشات مختلف ژئوتکنیکی قرارگرفته اند نتایج ازمایشات انجام شده مبین ارتباط درونی خواص این سنگدانه ها بایکدیگر و مناسب بودن آنها بعنوان مصالح بتن می باشد براساس انالیزهای پتروگرافیکی و نتایج ازمایشات مکانیکی و شیمیایی یک برنامه تحقیقی جهت ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل ازانالیز ۳۰نمونه ازمصالح منابع قرضه لبنان و مدیترانه شرقی و ۲۰نمونه ازمصالح سنگدانه ای رودخانه قره سو تهیه و تدوین شده است پس ازتعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه های یاد شده بادرنظر گرفتن نوع سنگدانه به انالیز نتایج با نرم افزارهای matlab,spss پرداخته شدها ست این انالیزها مبین همبستگی بین فاکتورهای مذکور بامقاومت فشاری تکمحوری بتن می باشد درنهایت روابطی ارایه شده که پیش بینی مقاومت فشاری بتن بااستفاده ازازمایشات ساده را بیان می کند باتوجه به انالیزهای انجام شده دانه بندی سنگدانه ها و اسلامپ بتن بیشترین تاثیر را درتعیین مقاومت فشاری تک محوری بتن دارامی باشند