سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا چگنی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فتح ا… سرحدی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
منوچهر منعم – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ماده در سنین ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۰ ماهگی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل به مدت ۹۰ روز مورد آزمایش قرار گرفت . بزغاله های هرگروه سنی در دو دسته نر و ماده در جایگاههای انفرادی با جیره ای شامل ۱۲/۳۲ درصد پروتئین و ۲/۳۳ مگاکالری انرژی درکیلوگرم پروارشدند . میانگین اضافه وزن روزانه در نرها و ماده ها بترتیب ۱۰۵/۰۷و ۶۲/۷۷ گرم بود (۰/۰۱>P) . درگروههای سنی ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۰ ماهگی اضافه وزن روزانه در نرها بترتیب ۹۳ ، ۹۰/۷۷ ، ۱۱۰/۶۶ و ۱۲۵/۱۱ گرم و در ماده ها بترتیب ۵۴/۶۶ ، ۶۴/۴۴ ، ۶۹/۷۷ ، ۶۲/۲۲ گرم بود (۰/۰۱>P) .میانگین وزن نهایی بین نرها و ماده ها و در گروههای سنی مختلف تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (۰/۰۱>P) بهترین ضریب تبدیل خوراک مربوط به گ روه بزغاله های نربا ۸ ماه پروار (۶/۱۵) و بدترین ضریب تبدیل مربوط به گروه بزغاله های ماده با ۱۰ ماه پروار بود (۲۲/۹۳) (۰/۰۱>P) . میانگین وزن گردن، دستها، سینه و قلوه گاه، ران ها، راسته در بزغاله های ماده به ترتیب ۷۴۸ ، ۱۹۶۸ ، ۲۲۴۲ ، ۲۹۰۲ و ۱۴۸۲ گرم و در نرها به تر تیب ۱۱۸۰ ، ۲۴۷۶ ، ۲۵۳۰ ، ۳۶۲۲ و ۲۱۱۲ گرم بود .که صفات فوق در نرها و ماده تفاوت مع نی داری نشان دادند (۰/۰۱>P) . طول لاشه و مساحت سطح مقطع عضله راسته درماده ها به ترتیب ۵۷/۳۷۵ سانتیمترو ۷/۵۵ سانتیمتر مربع و در نرها به ترتیب ۵۸/۷۰۸ سا نتیمتر و ۹/۱۱ سانتی متر مربع بود.