سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و مناتبع طبیعی استان آذربایجان غربی
رقیه رضوی –
شهناز عاشوری –
مهشید هناره –

چکیده:

به منظور تعیین اثر تاریخهای متفاوت انتقال نشاء بر عملکردو کیفیت ارقام گوجه فرنگی ، طی سال های ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ ،اثر سه تاریخ متفاوت انتقال نشاء بر ۵ رقم و لاین گوجه فرنگی در یک طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار بررسی شد.ارقام۱- Early orbana Y2- Primo Early3- Chef4- Early orbana v.f5- L144در کرتهای اصلی و تاریخهای انتقال نشاء ۳۰ اردیبهشت ،۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد در کرتهای فرعی قرار گرفتند.در طول اجرای آزمایش صفات مهم چون عملکرد ،مواد جامد محلول و تعداد میوه یادداشت شد.نتایج دو سال نشان دادکه از کشت L144 و Early orbana Yدر تاریخ انتقال نشاء ۳۰ اردیبهشت به ترتیببا حدود ۸۲ و ۷۵/۵تن در هکتار عملکرد میوه،بیشترین محصول بدست آمد.به لحاظ عملکرد بیشتر رقم Chefدر تاریخ انتقال ۳۰ خرداد ماه این رقم جهت کشت بعد از برداشت غلات توصیه گردید.