سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد بینواپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تح
جعفر نوری – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انست
رامین نبی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انس
کاظم ندافی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انس

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی در کشور ما بدلیل عدم وجود متولی خاص اجرایی, قوانین و معیارهای مدون کنترل کننده و ارگان نظارتی کارآمد از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در بیشتر موارد حتی آمار صحیحی از میزان تولید این مواد در دست نیست . از اینرو قبل از هر گونه برنامه ریزی در خصوص این مواد بایستی خصوصیات کمی و کیفی آنها شناخته شو د . در این راستا بررسی وضعیت پسماندهای صنایع مستقر در شهرک صنعتی بوعلی، به عنوان بزرگترین مرکز صنایع فعال، در استان همدان مورد توجه قرار گرفت. اطلاعات مربوط به پسماندهای تولیدی این شهرک با توجه به اهداف مطالعه، بوسیله پرسشنامه، توسط نفرات آموزش دیده با حضور در واحدهای صنعتی جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کل پسماند تولیدی در شهرک حدود ۳۶۳۲ تن درسال است. سرانه تولید زباله خانگی توسط هر کارگر به طور متوسط در شهرک حدود ۲۲۶ گرم در روز است. متوسط سرانه تولید پسماند صنعتی توسط هر کارگر در شهرک ۶۴۳۰گرم در روز می باشد. همچنین گروههای مختلف صنایع شامل صنایع غذایی ۱۸/۳ ، نساجی ۱ ، سلولزی ۳/۷۶ ، شیمیایی ۳۷/۲۵ ، کانی غیرفلزی ۳۵/۹۳ ، فلزی ۲/۸۸ و برق و الکترونیک ۰/۸۸ درصد پسماندهای صنایع را تولید می نمایند. پسماندهای مخلوط ۲۳/۷۴ ، فلزی ۰/۷۶ ، روغنی ۰/۶۲ ، باطریها ۰/۰۰۱۴ ، خطرناک ۳۶/۲۸ و سایر پسماندها ۳۸/۶ درصد وزنی پسماندها را تشکیل می دهند. ۸۵/۴۶ درصد از پسماند تولبدی صنایع توسط ماشین جهت دفع در محل دیگر حمل می گردد. در بررسی ها مشخص شد که محفظه خاص جهت نگهداری ۲۸/۴ درصد از پسماند صنایع وجود ندارد. همچنین ۹۸/۵ درصد از پسماندهای خطرناک تولیدی در صنایع درمحفظه مخصوص نگهداری می شوند. با توجه به نتایج فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی مواد زائد صنعتی امری واجب می باشد.