سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهدی زارعی – بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
آمنه مریدی – بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه خصوصیات ورمی واش و چای ورمی کمپوست حاصل از سه نوع بستر آلی شامل کود دامی، خاک برگ و مخلوط مساوی کوددامی و خاک برگ بود. تحقیق در قالب یک آزمون فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام گرفت. چای ورمی کمپوست به دست آمده از هر سه بستر نسبت به ورمی واش بدست آمده از همان بستر از نظر درصد ماده آلی، درصد کربن آلی و نسبت C/N غنی تر بود. در هر بستر مقدار پ هاش بدست آمده در ورمی واش به صورت معنی داری بیشتر از چای ورمی کمپوست بود. بیشترین مقدار قابلیت هدایت الکتریکی در چای ورمی کمپوست به دست آمده از بستر کود گاوی بدست آمد..