سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهنام نمیرانیان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد ذره بینی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

یکی ازمهمترین خصوصیات فیزیکی پارچه اصطکاک است. منظور از اصطکاک پارچه می تواند اصطکاک سطحی و یا اصطکاک داخلی باشد. اصطکاک سطحی در زیردست و احساس راحتی پارچه نقش بسزایی دارد و بیشترش تحت تاثیر مورفولوژی سطح پارچه می باشد. اصطکاک داخلی، که یکی از عوامل موثر در اصطکاک سطحی نیز به شمار می رود بیشتر تحت تاثیر خصوصیت اصطکاکی نخ های پارچه است. پیرس (۱۹۳۱) از اولین افرادی است که در زمینه اصطکاک پارچه تحقیقاتی را انجام داده است. مرو (۱۹۳۲) خواص اصطکاک سطحی پارچه را با تغییر نیروی عمودی، مساحت سطح تماس و سرعت آزمایش مورد بررسی قرار داد و رابط تجربی F = mP + kA (F نیروی اصطکاک ، Pنیروی عمودی وارد بر سطح، Aمساحت سطح تماس) را بدست آورد. مرو دریافت که رابطه (F = μN) در مورد پارچه صادق نمی باشد. هاول و مازور (۱۹۵۳) تحقیقاتی را در زمینه اصطکاک پارچه با شیشه انجام دادند و رابطه تجربی F = CN(n) را مطرح نمودند، که این رابطه تاکنون در مورد اصطکاک الیاف و پارچه پذیرفته شده است. در این رابطه n شاخص اصطکاک است که مقدار آن از ماده ای به ماده دیگر متغیر است. مقدار n به شکل بر آمدگی های سطح و طبیعت تغییر شکل آنها وابسته است.C ضریب اصطکاک، N نیروی عمودی و F نیروی اصطکاک است. اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه خصوصیات سطحی پارچه هیا بافته شده با نخ های ریسیده شده از الیاف منقطع، انجام شده است. اطلاعات کمی در مورد اصطکاک پارچه های حلقوی تاری تهیه شده از نخ های فیلامنتی موجود می باشد. دراین تحقیق اصطکاک سطحی پارچه های بافته شده در درسیستم حلقوی تاری با طرح لاکنیت (جدول در متن اصلی مقاله) به روش پولی گردان اندازه گیری شد و پارامترهای سطحی موثر بر اصطکاک همچون فاصله حلقه ها، برآمدگی حلقه ها و تراکم برآمدگی ها با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و آنالیز طیفی اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت.از نمونه های تهیه شده با طرح لاکنیت (تکمیل شده و خام)، با نسبت های طول جاری متفاوت، به کمک دستگاه اسکنر تصاویری از پشت و روی فنی نمونه ها گرفته شد. سپس به روش پولی گردان مطابق شکل(درمتن اصلی مقاله) نیروی اصطکاک دینامیکی پشت و روی فنی نمونه ها اندازه گیری و نتایج آن ثبت گردید. برای بررسی نتایج حاصل از آزمایش اصطکاک، از تکنیک های پردازش تصویر و آنالیز طیفی استفاده شد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر خصوصیت اصطکاکی و ظاهری پارچه، فاکتور پوشش می باشد. در این تحقیق به روش پردازش تصویر فاکتور پوشش پارچه اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از چگالی طیفی شدت روشنایی تصاویر و طیف زاویه ای توان، فاصله و برآمدگی حلقه ها می باشد و در طیف زاویه ای توان، دامنه پیک شاخص بسیار مناسبی برای تعیین مقدار برآمدگی حلقه ها از سطح پارچه است. در شکل ۲ (درمتن اصلی مقاله) نمونه ای از نمودار طیف زاویه ای توان و طیف چگالی شدت روشنایی پشت فنی پارچه مشاهده می شود.نتایج حاصل از آزمایش اصطکاک نشان داد که اصطکاک پشت فنی نمونه ها با افزایش نسبت طول جاری، افزایش و اصطکاک روی فنی با افزایش نسبت طول جاری کاهش می یابد. نتایج حاصل از روش پردازش تصویر و آنالیز طیفی نشان می دهد که فاکتور پوشش پشت و روی فنی پارچه، با افزایش نسبت طول جاری کاهش می یابد. فاصله حلقه های پشت و رو با افزایش نسبت طول جاری، تغییری نشان نداد. مقدار برآمدگی حلقه های پشت فنی پارچه با افزایش نسبت طول جاری، افزایش و برآمدگی حلقه های روی فنی پارچه کاهش می یابد.