سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدا… بابایی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اهمیت مقدار جریان اتصال کوتـاه در طراحـی سیسـتم زمـین شبکه، محل و تنظیمات تجهیزات حفاظتی شبکه، قدرت قطـع و وصل مدارشکن ها، انتخاب نوع تجهیزات سیسـتم توزیـع و بسیاری از موارد دیگر، سبب توجه روز افزون مهندسین بـرق به لزوم برآورد دقیقتر آن شده است . در این مقاله روشی سر یع، آسان و کارآمد، جهـت محاسـبه جریان اتصال کوتاه شبکه و افت ولتاژ ناشی از آن ارائـه شـده است . پایه و اساس این روش، استفاده از دو مـاتریس وابسـته بههم بوده که این ماتریس هـا بـا توجـه بـه توپولـوژی شـبکه تشکیل میشوند . از این ماتریس ها میتوان جهت بررسی تغییر ولتاژ شین ها، جریان تزریقی به شین ها و جریان شـاخه هـا در شرایط خطا استفاده شود . در این مقاله، ابتـدا اسـتفاده از ایـن ماتریسها و ترکیب آن ها جهت محاسبه جریان هر نوع خطای
نامتقارن و افت ولتاژهای ناشی از آن ارائـه شـده و سـپس بـا اســتفاده از نــرمافــزار MATLAB ، برنامــهای جهــت محاســبه جریان خطاهای نامتقارن در شبکه های نامتعـادل توزیـع تهیـه شده است . در پایـان بـا در نظـر گـرفتن شـبکه ای منطبـق بـر شبکههای فشار متوسط توزیع داخلی ( عدم حضور سـیم نـول، جنس و آرایش خطـوط ) ، نتـایج برنامـه مـورد ارزیـابی قـرار گرفته شده است