سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرم سا – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلیرضا مجتهدی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه و شناخت دقیق جزر و مد به دلیل تاثیری که در حال مسائل ناوبری دریایی، شیلات، مدیریت بنادر و … دارد.موضوعی دارای اهمیت است. یکی از روهای بررسی جزر و مد آنالیز هارومنیک جزر و مد است. انالیز هارمونیک جزر و مد بر اساس سری فوریه انجام می شود و کی از بهترین روشها برای پردازش آن استفاده از روش حداقل مربعات است یکی از نرم افزارهای جزر و مدی که بر اساس این روش عمل می کند نرم افزار IOS است.به دلیل هزینه بر بودن و زمان بری ثبت تغییرات تراز آب و عدم وجود داده های مشاهداتی کافی در بسیاری از مناطق دریایی به ویژه در کشور ما و همچنین وجود نقصان در بسیاری از داده های ثبت شده، تعیین تاثیر طول دوره آماری داده های جزر و مدی و نیز نقص در داده های جزر و دی بر صحت نتایج آنالیز و پیش بینی های جزر و مدی ضروری است. هدف ما در این مقاله تعیین میزان دقت و صحت آنالیز و پیش بینی های جزرو مدی در منطقه دریایی بوشهر است که با داده های محدود صورت می گیرد و برای این منظور از نرم افزار جزرومدی IOS استفاده می شود. به این نظور داده های ساعت به ساعت پنج ایستگاه مختلف با دوره های آاری نتفاوت از ۱۳ ساعت تا ۳۰ روز، به عنوان ورودی های نرم افزار IOS مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با انجام آنالیز حساسیت و با مقایسه ی نتایج حاصل از پیش بینی های جزر ومدی در هر حالت با داده های مشاهداتی در مورد صحت و دقت اطلاعات خروجی نتیجه گیری شده است. هچنین با توجه به این که گاهی اوقات در چند ساعت از یک روز داده مشاهداتی وجود ندارد و یا در برخی روزها ممکن است قرائت جزرومدی وجود نداشته باشد تاثیر نقص در داده ها بر نتایج این نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرد.