سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی دکترای عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمان عاملی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
عبداله اردشیر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب یکی از روشهای کاهش خسارات سیل محسوب می گردد. بطور معمول پهنه بندی سیلاب بر اساس مدلسازی هیدرولیک جریان در شرایط دائمی (Steady)بدست می‌آید. بعبارت دیگر هیدرولیک جریان در طول مسیر رودخانه با معرفی حداکثر بده هیدرولیک سیل با دوره برگشت مشخص و برای شرایط جریان دائمی مورد بررسی قرار می گیرد. مشخصا در بازه هایی از رودخانه که از محدوده شهرها و روستاها عبور می نماید تحلیل صحیحی اززمان عبور سیلاب بدست نمی آید به منظور دستیابی به این هدف لازم است تا هیدرولیک جریان بر اساس هیدرولیک سیلاب در جریان غیر دائمیبررسی گردد. نتایج حاصل از این تحلیل در محدوده های شهری و یا روستایی می تواند در سیستم هشدار سیل محدوده های مذکور مورد استفاده قرار گیرد. بعبارت دیگر وسعت آبگرفتگی حاشیه رودخانه در زمانهای مختلف مشخص و بر اساس آن می توان میزان خطرپذیری را تعیین نمود در سالهای اخیر به دلیل توسعه اهداف مطالعات مهندسی رودخانه، تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس به جای مقاطع عرضی رودخانه ها بطور قابل توجهی گسترش یافته تا ضمن تهیه مقاطع عرضی از این نقشه ها بتوان پهنهسیلاب رودخانه ها را بر روی آنها مشخص نمود.