سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – گروه پژوهشی جغرافیا دانشگاه تبریز
مریم بیاتی خطیبی – گروه پژوهشی جغرافیا دانشگاه تبریز

چکیده:

شهرستان بستانآباد در شرق شهر تبریز واقع شده است . این شهرستان به دلیل نزدیکی به گسل شمال تبریز، از نظر لرزه خیزی در پهنههای با خطر بسیار بالا و بالا قرار دارد و خطر زلزله همواره نواحی شهری و روستایی آنرا تهدید میکند . براین اساس، پژوهش حاضر با ارائه نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه در شهرستان بستان آباد و ممیزی نواحی پرخطر تا کم خطرآن از نظر وقوع زلزله سعی دارد برنامهریزان و مدیران اجرایی را به سوی مدیریت مطلوب در نواحی امن سوق دهد . بهاین ترتیب اجرای برنامههای توسعه مانند احداث شبکههای ارتباطی، ساخت شهرکهای جدید، ساماندهی سکونتگاههای آسیبپذیر روستایی در اراضی دور از خطر زمینلرزه تاحدودی امکانپذیر خواهدشد . برای دستیابی به این هدف، با استفاده از نقشههای رقومی توپوگرافی و زمینشناسی به مقیاس ۱ :۲۵۰۰۰۰ و با بهرهگیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل نرم افزارهایArc/GIS and Arc/View و دادههای لرزهنگاری، نقشه منحنیهای هملرز و پهنهبندی خطر زمینلرزه ترسیم شدند . نتایجپژوهش نشان میدهد که ۴۳ درصد شهرستان بستانآباد از نظر وقوع زلزله در پهنههای با خطر بسیار بالا قرار دارد و ۲۰ درصد مساحت این شهرستان دارای خطر زیاد زمینلرزه می باشد .