سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی علی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اصغر مریدی فرمانی – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نصیر نادری میقان – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد

چکیده:

خطواره ها اغلب شکستگی های اصلی هستند که در نزدیکی سطح زم ین قرار دارند . استفاده از تصاو یر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی در کنار دانش زمین شناسی، ابزار مناسب ی جهت بررس ی و استخراج اینشکستگی هاست که کاربرد آن در دهه اخ ی ر رواج چشمگ یری داشته است . در ای ن پژوهش نقشه هاِی زم ین شناس ی و تصا ویر ماهواره ا ی Landsat سنجنده ETM وتصاویرSRTM محدوده مورد مطالعه جمعآوری گردید و در محیط نرم افزارهای RS پس از انجام تصحیحات هندسی ، تعدا دی از فیلترها ی جهت دار اعمال شد و نیز خطواره های خروجی با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی انطباق داده شده و عوارض غیر ساختاری خطی مانند آبراهه ها ، جاده ها ، کنتاکت ها و غیره حذف گردیده است. در ادامه نقشه حاصله بانقشه ساختاری و زمین شناسی انطباق داده شدکه پس از تعیین بهترین فیلترها، خطواره ها یی که احتمال ساختاری بودن آنها وجود داشت ، با استفاده از عکس های هوایی و تصا ویر ماهواره ا ی مجدد ا مور د بررسی قرارگرفت. در صورت تایید ساختاری بودن خطواره های مذکور، اطلاعات یاد شده به نقشه ساختا ر ی اولیه افزوده شد. مطالعه صورت گرفته در مجموع به ارائه نقشه ساختاری کاملتری از محد وده مورد مطالعه منجر گردید.