سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهارالسادات رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
منصوره پاره کار – مرکز استادیار تحقیقات کمآبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی
علی غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

شبیه سازی جریان نشت از بدنه و پی سدهای خاکی در رودخانههایی که دبی کم دارند و مناطقی که دارای محدودیت منابع آب میباشند، یکی از عوامل مهم به منظور کاهش تلفات آب و پایداری سدها محسوب میشود. سد خاکی کرخه نمونهای با آمارهای زیاد در طول سالهای ۷۸ تا ۸۸ میباشد که میتواند کمک بسزایی در این امر بنماید. تاکنون این داده ها با روابط موجود مقایسه نگردیده و بهترین رابطه برای پیشبینی خط نشت ارائه نشده است. در این پژوهش به منظور پیش بینی تغییرات خط نشت در سد کرخه ابتدا محاسبات نشت برای سد به وسیله رابطه کازاگرانده انجام گرفته و سپس مقادیر بدست آمده از این رابطه با مقادیر بدست آمده از قرائت پیزومترهای موجود در هسته، پوسته و پی سد مقایسه و بررسی شده است. همچنین برای مقایسه بهتر دو خط نشت رسم شده از روش آماریRMSEریشه متوسط مربع خطا) استفاده گردیده است. در نهایت رابطهy = −۰٫۰۱۲×۲ +۳٫۲۳۷x+4.946 بهعنوان معادله پیشنهادی جهت رسم خط نشت و انجام مطالعات بیشتر در سد کرخه ارائه شده است.