سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی کربلایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل),
علی نقی فرهمند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت)

چکیده:

شاید ابتدایی ترین مرحله خسارت و ضایعات برنج جوانه زنی بذر قبل از برداشت حادث شود . هدف از این بررسی تعیین میزان خواب بذور و مدت زمان آن در پنجاه رقم از ارقام والدین بلوک های دو رگ گیری می باشد. در این مطالعه از آزمایش فا کتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو تکرار استفاده گردید. فاکتورها شامل ارقامبه تعداد پنجاه رقم و فا کتور دوم پایداری خواب بذر بعد از برداشت در سه سطح یک، پانزده و سی روز در نظر گرفته شد . آزمایش در دو منطقه، معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران –آمل و موسسه تحقیقات برنج کشور ‐ رشت اجرا گردید . هریک از تیمارها سی روز بعد از گلدهی زمانیکه هشتاد درصد بذور به حالت رسیدگی کامل رسیدند برداشت گردیدند . یک روز بعد از برداشت تعداد پنجاه عدد بذر سالم روی کاغذ صافی حاوی آب مقطر داخل پتری دیش به دستگاه ژرمیناتور در دمای ٣٠ درجه سانتیگراد قرار داده شد . بدینترتیب هر یک از تیمارها بر اساس زمان ها ی پیش بینی شده اندازه گیری و ثبت صفات شدند . داده ها برای هر منطقه تجزیه واریانس و سپس به صورت آزمون مر کب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج تجزیه وار یانس هر دو استان مازندران و گیلان بیانگر تفاوت معنی دار بین ارقام و مراحل رشد برای درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، و شاخص (ضریب) جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود . مقایسه طول مدت پایداری خواب بذر بعد از برداشت تفاوت معنی داری نشان داد، بطور یکه ز مان یک روز در گروه (B) و زمان پانزده و سی روز مشتر کا در گروه (A) قرار گرفتند . که نشان دهنده حداکثر طول خواب بذر به مدت ١٥ روز است . مقایسه میانگین تیمار ارقام برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی در دو منطقه آمل و رشت نشان داد که بعضی ارقام دارای خواب و بعضی از ارقام بدون خواب بذر بودندبطور یکه ارقام نعمت و بجار با بیشترین درصد جوانه زنی(بیش از ٩٠ درصد) در گروه A قرار گرفتند و رقم بینام با ۵/۴ درصد کمترین درصد جوانه زنی در گروه C قرار گرفته است بقیه ارقام مابین دوگروه مذکور قرار گرفتند.