سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب رنجبربهادری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
محمد گل محمد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشگاه تهران
طاهره شاه حسینی – کارشناسمتالورژی – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای حافظه دارNiTiامروزه کاربرد گسترده ای در تجهیزات پزشکی پیدا کرده اند . یکی از مواردکاربرد ، استفاده از خاصیت حافظه داری و سوپرالاستیسیته این آلیاژها در سیم های ارتودنسی می باشد . در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی چند نوع سیم ارتودنسی مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند. بدین منظور با استفاده از میکروسکوپ نوری ، ریزساختار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . آنالیزشیمیایی با استفاده از روشEDSانجام شد . از آزمایش میکروسختی برای مقایسه سختی سیم های مختلف استفاده گردید . با کمکنتایج حاصل از آزمایشDSCدماهای دگرگونی فازی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایتخواصآلیاژهای موجود بررسی و تحلیل گردید.