سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی آرین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید افضلی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجید اخوان – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره اندامهای هوایی قیاق بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مشهد در سال زراعی ۱۳۸۷ اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل غلظتهای متفاوت عصاره اندامهای هوایی گوجه فرنگی در پنج سطح (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و۱۰۰ درصد) بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره اندامهای هوایی قیاق بر صفات مورد مطالعه در بذور گیاهچه های گوجه فرنگی اثری معنی دار داشت، بطوریکه با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، طول ریشه چه و ساقه چه بطور معنی داری کاهش یافت. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عصاره قیاق دارای اثرات آللوپاتیک قوی بوده و می تواند در پیش بینی های کاهش میزان عملکرد در مزارع به کار رود.