سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عابدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- – دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه تهرا
عباسعلی خدادادی – دانشیار- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
یدالله مرتضوی – دانشیار- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران

چکیده:

گایاکول، ارتومتوکسی فنل، یک حد واسط مهم در زنجیره مواد شیمیایی خالص ،(Fine Chemical) مواد داروییمواد شیمیایی کشاورزی(Agrochemical) و مواد خوشبو کننده (Fragrance) است. این ماده در گذشته از متیلاسیونکاتکول،ارتوهیدروکسی فنل، با عوامل متیلاسیون سمی و خورنده ای مانند دی متیل سولفات و دی متیل یدید در حضور مقادیر استوکیومتری هیدروکسیدسدیم به عنوان کاتالیست تولید می شد. در حال حاضر تولید کنندگان و محققین راههای دیگری را برای تولید ماده مذکور در نظر گرفته اند. به طور مثال انجام فرآیند در فاز گاز توسط عامل ارزان قیمت و غیر خورندهمتانل به عنوان یک جایگزین مناسب مد نظر قرار گرفته است. ۴LaPOیکی از کاتالیست های مناسب برای انجام واکنشمذکور به شمار میرود که با افزودن افزودنیهای مناسب می توان عملکرد آنرا بلحاظ فعالیت و انتخابگری محصول مطلوب بهبود باعث Cs بخشید. در تحقیق حاضر با بررسی انواع افزودنیها مشخص گردید که افزایش سایتهای بازی توسط عناصری نظیر
کاهش فعالیت و انتخاب پذیری کاتالیست شده و در عوض، افزودن مقدار مناسبی از ترکیبات تیتانیوم منجر به افزایش سایتهای اسیدی میگردد که به نوبه خود باعث بهبود عملکرد کاتالیزور خواهد شد.