سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره پشنگ پور – مرکز تحقیقات فیزیک نظری وریاضیات؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
امیرعباس صبوری دودران – مرکز تحقیقات فیزیک نظری وریاضیات؛ دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین تحقیق پارامتر مؤثر همبستگی قوی را در ترکیب Fe(OH)2 با استفاده از روش پاسخ خطی محاسبه نموده سپس با نتیجه بدست آمده به بررسی ساختار الکترونی جامد Fe(OH)2 و محاسبه ساختارنواری و الکترونی آن با تقریب LSDA+U می پردازیم. در مطالعه ترکیباتی از این گونه که مانند سیستم های همبسته قوی رفتار میکنند، پارامتری مهم بنام پارامتر هابارد مطرح می گردد که در اینجا نشانگر سهم برهمکنشی قوی در اوربیتال های d نیمه پر اتم های آهن است که با استفاده از روش پاسخ خطی قابل محاسبه می باشد. سپس تأثیر افت و خیزهای دمایی بر این سیستم را با دینامیک مولکولی و آنسامبل های NEV و NVT بررسی می کنیم.