سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستلره شناسی،دانشگاه تبریز
علی قنادزاده – دانشکده شیمی ،دانشگاه گیلان،رشت
حبیب خوش سیما – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستلره شناسی،دانشگاه تبریز
پریسا ژاله فر – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستلره شناسی،دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله پاسخ کر A.C. و همچنین رفتارهای پیش گذار یک نوع مخلوط اوتکتیک بلور مایع نماتیکی و همچنین بلور مایع نماتیکی ۵CB به منظور کالیبراسیون،در دماهای بالای دمای گذار فاز همسانگرد به نماتیک ( T NI) و در نزدیکی آن بررسی شده است . ثوابت کر به دست آمده، قابل مقایسه با مقادیر متناظر با بلور مایع ۵CB می باشد . دمای پیش گذار نمونه ها به روش برون یابی داده های تجربی تعیین شده اند . نتایج تجربی به دست آمده در توافق خوبی با تئوری لاندا – دوژن می باشد.