سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم صادقی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش گروه بازبهنجارش میدان میانگین و گروه بازبهنجارش میدان میانگین سطحی – کپه ای خواص بحرانی مدلهای اسپینی هـایزنبرگ XY بـر و روی شبکه مکعبی ساده بررسی می شود . دمای بحرانی و نماهای بحرانی ، که مشخص کننده رده جهانشمولی این دو مدل هستند، برای خوشه هـای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ اسـپینی بـه صورت تحلیلی محاسبه و با نتایج روشهای دیگر مانند مونت کارلو مقایسه شده اند که تطابق خوبی با نتایج به دست آمده مشاهده می شود .