سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوروش شیروانی – گروه مواد پیشرفته، پژوهشگاه فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سامان حسین پور – گروه مواد پیشرفته، پژوهشگاه فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

ویژگی مهم مورد نظر برای پوشش های کاربردی در ماهواره ها شامل خواص ترموفیزیکی ، مقاومت الکتریکی تماسی و مقاومت خوردگی است. پوشش های تبدیلی کروماته روی آلیاژهای آلومینیم از جمله
این پوشش ها محسوب می شوند. در این پژوهش، پوشش های کروماته به روش غوطه وری در محلول با ترکیب نزدیک به محلول تجاری Alodine1200S روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 اعمال شده است. تأثیر زمان پوشش دهی بر خواص ترموفیزیکی پوشش ها شامل ضرایب جذب نور خورشید (αS) و نشر حرارت (εT) و همچنین میزان مقاومت الکتریکی تماسی آنها ارزیابی شده است . میکروسکوپ های الکترونی روبشی (SEM) و نیروی اتمی (AFM) برای بررسی مرفولوژی سطحی پوشش ها استفاده شده است. ضرایب α و ε به ترتیب با دستگاه های Reflectometer و Emmisometer اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که مرفولوژی سطحی این پوشش ها شامل ساختاری نانومتری است که با کنترل پارامترهای پوشش دهی از جمله زمان می توان لایه های نازک کروماته با مقادیر α و ε متفاوت و مقاومت الکتریکی تماسی مناسب برای کاربرد روی سازه های آلومینیمی ماهواره ها ایجاد نمود.