سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی متالورژی و علم مواد – دانشگاه علم و صنع
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
حکمت رضوی زاه – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و علم مواد – دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

پر کلرات پتاسیم (KCIO4) از جمله مواد منفجره مهم به شمار می رود. در این تحقیق رفتار حرارتی این ماده با استفاده از روش آنالیز حرارتی DTA مورد بررسی قرار گرفت مطابق با نتایج به دست آمده، این ماده در نرخ گرمایش C/min 5 درجه سانتی گراد در دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد دچار استحاله گشته، در دمای ۵۸۸ درجه سانتی گراد ذوب شده و در یک دمای بالاتر تجزیه می گردد. ملاحظه شد که با افزایش نرخحرارت دهی، دماهای بحرانی افزایش می یابد. همچنین انرژی فعال سازی تجزیه این ماده با استفاده از روش هم متغیری نوع کسینجر تعیین شد. مقدار اندازه گیری شده معادل ۲۱۰ kJ/mol قابل مقایسه با مقدار تعیین شده بروشهای دیگر می باشد.