سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
سیده اکرم هاشمی نژاد – کارشناس ارشد
سید مجتبی زبرجد – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله اثر حضور ذرات مس بر خواص حرارتی پلی اتیلن با چگالی متوسط بررسی شده است. به منظور تولید کامپوزیت مس. پلی اتیلن از مقادیر مس با درصد حجمی ۳ – ۰ استفاده شد و فرایند قالبگیری فشاری برای تولید فیلم های کامپوزیتی انتخاب گردید. آنالیز حرارتی ماده توسط دستگاه DSC انجام شد. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که ذرات مس اثر قابل توجه ای روی رفتار بلورینگی زمینه پلی اتیلن دارند. به صورت یکه درجه بلورینگی پلی اتیلن در همه نمونه های کامپوزیتی، در مقایسه با پلیمر خالص کاهش مییابد. اما نقطه ذوب کامپوزیت با افزایش ذرات مس به زمینه پلی اتیلن تغییر چندانی نداشته است. همچنین اثر افزایش ذرات مس بر روی ظرفیت گرمایی ویژه و گرمای محسوس پلی اتیلن خالص مورد ارزیابی قرار گرفت. نتا یج این ارزیابی نشان داد که تغییرات ظرفیت گرمایی ویژه و گرمای محسوس سیستم هم نسبت به تغییرات بلورینگی زمینه پلیمر حساس می باشد.