سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – گروه ماده چگال ، بخش فیزیک ، دانشکدهعلوم ،دانشگاه شیراز ، شیراز
فردین تقی زاده – گروه ماده چگال ، بخش فیزیک ، دانشکدهعلوم ،دانشگاه شیراز ، شیراز و گروه

چکیده:

نظریه تابعی چگالی ابزار بسیار مفیدی برای بررسی خواص ساختاری و ترمودینامیکی مایعات مولکولی است . در اینجا برای بررسی خواص ساختاری مایعات مولکولی بیضی شکلی که مرکز جرم آنها در یک بعد و محور طولی آنها آزادی عمل در صفحه دارند از این نظریه استفاده شده است. در این مقاله برای اولین بار تابع همبسته مستقیم برای مولکولهای بیضی شکل یک بعدی به دست آمده است سپس به کمک آن متوسط چگالی عددی برای حالتی که مولکولها بین دو دیواره محدود شده باشند محاسبه و با نتایج شبیه سازی که توسط دیگران که از راه دیگری به دست آمده مقایسه گردیده است. خوشبختانه جوابها با همدیگر در توافق خوبی می باشند.