سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران کاظمی بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – بخش مکانیک – گ
امیرحسین بهروش – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – بخش مکانیک – گروه ساخت و تول
طاهر ازدست – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – بخش مکانیک – گروه ساخ

چکیده:

فومهای میکروسلولی (Microcellular Foams) به آن دسته از فومها اطـلاق میـشود کـه دارای تعداد بسیاری سلولهای ریز در اندازه های حدود ١٠ میکرون می باشند . در این فومها از گـاز
خنثی ( نیتروژن یا دی اکسیدکربن ) بعنوان ماده پف دهنده استفاده می شود . بدلیل کـوچکی سلولها، این فومها خواص مکانیکی و فیزیکی برتری ( مانند : استحکام خستگی، اسـتحکام بـه ضربه، خواص حرارتی و دی الکتریکی ) حتی نسبت به پلاسـتیک فـوم نـشده دارنـد . در ایـن تحقیق به بررسی خواص مکانیکی فومهای میکروسلولی ABS پرداخته شده است . مقدار جذب گاز، از دست دادن گاز، چگالی نـ سبی، تعـداد سـلولها، سـ اختار فـوم و همچنـین اسـتحکام کششی فوم مورد بررسی و اندا زه گیری قرارگرفت ه است . نتایج نشان می دهد که برای بدست آوردن ساختار بهینه ، دما و زمان فوم باید به دقت تحت کنترل قـرار گیـرد . ایـن شـرایط در دمای حدود ١٠٠ د رجه سانتیگراد و زمان ٦٠ ثانیه می باشـد . همچنـین اسـتحکام بـه وزن نمونه های فوم شده نسبت به پلیمر فوم نشده کاهش داشته است اما نسبت به فومهای سـنتی نتایج رضایت بخش می باشد .