سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره دادی گیو – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بیرجند
فاطمه ابراهیمی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

نتایج شبیه سازی های به روش مونت – کارلو مدل پرکولاسیون تهاجمی با قانون به دام انداز ی وبدون قانون به دا م انـدازی ارائه شـده اسـت . ایـن نتـایج عبـارت انـد از : بعد های فراکتالی خوشه گسترده شده در نمونه، تحلیل توزیع اندازه خوشههای به دام افتاده و ساختار هندسی خوشه های تله