سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسن نژاد – دانشگاه تربیت مدرس، گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
تقی شهرابی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
علیرضا صبورروح اقدم – دانشگاه تربیت مدرس، گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

چکیده:

امروزه اکسیدسریم با در برداشتن ویژگیهای عالی نظیر، مقاومت بـه خـوردگی بـالا در انـواع محـیط هـای خورنـده، خاصـیت فوتوکاتالیستی و … به میزان زیادی در صنعت مورد توجه قرار گرفته است . یکی از کاربردهای اکسید سـریم ، اسـتفاده از آن در ساخت سنسورها است که علاوه بر حساسیت عالی نسبت به برخی گازها به دلیل در بر داشتن خاصیت فوتوکاتالیستی منجر به افزایش حساسیت سنسورها و طول عمر آنها شده است . قدرت تشخیص و حساسیت سنسورها به میزان زیادی وابسته به سـطح ویژه سنسور ها درتماس با گاز است . با پیشرفت تکنولوژی یکی از روشهای مورد توجه برای افزایش سطح تماس بـین سنـسور و گاز، ایجاد پوشش هایی با ساختار نانو است، این پوششها به دلیل دارا بودن سطح ویژه بسیار بالا در مقایـسه بـا پوشـش هـای دیگر دارای حساسیت بسیار زیادی حتی به مقادیر بسیار کم گاز مورد نظر در محیط هستند . دراین مقاله پوشش نانو سـاختار اکسید سریم بوسیله روش سل – ژل بر روی سطح شیشه اعمال شده اسـت . سـپس خـواص سـاختاری و فـازی پوشـش بوسـیله میکروسکوپ الکترونی SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفته است