سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما موحدی – دانشجوی کارسناسی ارشد ، دانشکده مهندسی ، گروه مواد دانشگاه سمنان
علی حبیب الله زاده – دانشیار ، دانشکده مهندسی ، گروه مواد دانشگاه سمنان
علی شفیعی – دانشیار ، دانشکده مهندسی ، گروه مواد دانشگاه اصفهان
حسن جهدی – کارشناس متالوژی شرکت مهندسی سخت افزار اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوششهای نازک تک لایه و چندلایهTic TiNبه روش رسوب فیزیکی بخار توسط فرایند تبخیر واکنش زا با کمک پلاسما بر روی زیرلایه هایی از جنس فولاد تندبرT4ایجاد شدند.میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور اندازه گیری ضخامت پوششهای ایجاد شده به کار گرفته شد.نتاسج حاصلنشان دادکه پوششهای نازک Tic Tin و پوشش ۴لایه از این دو ماده به ترتیب دارای ضخامتهای ۵۳۷ ۷۲۳ nm 1میکرون میباشد.شناسایی فازهای موجود در پوششها به کمک روش پراش اشعه ایکس صورت گرفت سختی سطح نمونههای پوشش داده شده و بدون پوشش و به روش میکرو سختی سنجی اندازه گیری شد.که نتایج حاصل نشان دهنده این امر است که پوشش ۴ لایه دارای بیشترین مقدار سختی میباشد آزمون سایش پین روی دیسک با بکارگیری پینهایی از جنس کربید تنگستن تحت بار اعمالی ۱۲۰ نیوتن برروی نمونه های پوشش داده شده انجام شد و مشاهده گردید پوشش چند لایه دارای بهترین مقاومت به سایش در میان پوششهای اعمالی میباشد